The Edit

Martin Romberg Q&A - Norse Mysteries

Norse Mysteries

Oslo-born Martin Romberg is one of the most active orchestral composers in his generation in Scandinavia.

Having studied composition and film music at the University of Music in Vienna, Romberg’s works have been performed around Europe, Asia, and Australia, and he has won several awards, including the composer competition De Unges Konsert as well as a prize from The Paul Woitschach Foundation. 

Now Martin presents his first Audio Network release, Norse Mysteries, which was recorded at both Abbey Road and on location in Norway with an authentic Norse choir to create a majestic orchestral album.

Discover how the album draws on Norse mythology, and Martin’s experience of recording in both impressive locations.

You regularly use mythology as inspiration, what is it about folklore and mythical art & literature that particularly interests you?

Du bruker jevnlig mytologi som inspirasjon, hva er det med folklore og mytisk kunst og litteratur som spesielt interesserer deg?

In Europe, the use of mythology and imaginary literary sources in art-music almost entirely disappeared after the Second World War because of how they were used to promote political goals. Mythology is a very strong source of cultural energy, and will almost always provoke some sort of uncontrollable emotional reaction in the spectator. 

I believe that European culture has sufficient distance to that past, to start using that energy again. Claude Lévy-Strauss, the French anthropologist, once said that music is mythology. I think that is a very interesting and important statement.

I Europa forsvant bruken av mytologi og imaginære litterære kilder i kunstmusikk nesten helt etter andre verdenskrig på grunn av hvordan disse ble brukt til å fremme politiske mål. Mytologi er en veldig sterk kilde til kulturell energi, og vil nesten alltid provosere en slags ukontrollerbar følelsesmessig reaksjon i tilhøreren. 

Jeg tror at europeisk kultur nå har tilstrekkelig avstand til fortiden til å begynne å bruke denne energien igjen. Claude Lévy-Strauss, den kjente franske antropologen, sa en gang at musikk er mytologi. Jeg tror det er en veldig interessant og viktig uttalelse.

NM

Can you tell us a little bit about Völuspá, and how it inspired this project?

Kan du fortelle oss litt om Völuspá, og hvordan det inspirerte dette prosjektet?

This album was made with texts extracted from two main sources, the Völuspá, and Hávamál , which are the two essential texts in authentic Norse literature. 

The Völuspá, or the "prophecy of the Seeress", is an amazing lay of stanzas that proclaim a vision of the beginning and the end of the world. It describes the birth of the gods, the dwarves and the elves, and eventually, the famous Ragnarok, were all the worlds shall come to an end, but be reborn out of a very few survivors. 

The text was very important source of inspiration for both Richard Wagner and J.R.R. Tolkien in their musical and literary works.  

Dette albumet ble laget med tekster hentet fra to hovedkilder, Völuspá og Hávamál, som er to av de essensielle tekstene i Norrøn litteratur. 

Völuspáen, eller "Volvens Spådom", er et fantastisk lag av stanser som forkynner en visjon om verdens begynnelsen og ende. Det beskriver gudenes, dvergene og alvenes fødsel, og til slutt, den berømte Ragnarok, hvor alle verdener skal komme til en slutt, men gjenoppstå med noen få overlevende. 

Teksten var veldig viktig inspirasjonskilde for både Richard Wagner og J.R.R. Tolkien i deres musikalske og litterære verk.

How did you want to convey the story through music? Are the characters represented with different motifs or voices, or the stanzas symbolized by musical shifts, or is it a more abstract interpretation?

Hvordan ville du formidle historien gjennom musikk? Er karakterene representert med forskjellige motiver eller stemmer,  er stansene symbolisert av musikalske skift, eller er det en mer abstrakt tolkning?

As the texts are so vast in scope, to me, the main task was to capture one specific atmosphere from an isolated part of the text. There are usually around 4-5 stanzas that treat the same subject before it moves on. 

The old Norse texts often do not have a clear narrative, but are assembled of various, juxtaposed ideas. It is our task to make the narrative come alive, just like, I suspect, the Bards (Skalds) of the time did when they retold them. 

NM

Siden teksten er så omfattende, var hovedoppgaven å fange en bestemt atmosfære fra en isolert del av teksten. Det er vanligvis rundt 4-5 stanser som behandler det samme emnet før fortellingen går videre. 

De gamle Norrøne tekstene hadde ofte ikke en klar fortelling, men er samlinger av ulike ideer som står side ved side. Det er vår oppgave som komponister å få fortellingen til å komme til liv, akkurat som, mistenker jeg, Skaldene i sin tid gjorde det da de resiterte dem for forsamlingene.

Can you talk us through one track in particular?

Kan du snakke oss spesielt gjennom ett spor?

I had great fun, especially, with the third track, The Escape of the Dwarves. The larger part of that piece is just a list of Dwarves names. Among others we find "Thorin" "Fili", "Gandalf", and other names that we know from the Hobbit, even "Eikinskjaldi", which is Norse for Oakenshield, Tolkien's king of Dwarves. 

As soon as the dwarves were created, they walk away from the Gods, and become distant from them. The running string figures that go through the music illustrates that. In the different parts, the choir proclaims the names. 

I imagine this procession of dwarves marching through dramatic landscapes while humming and mumbling stubbornly their own names.

Det var spesielt underholdene å komponere det tredje sporet, The Escape of the Dwarves. Den største delen av dette stykket er bare en liste over dvergenavn. Blant annet finner vi "Thorin" "Fili", "Gandalf" og andre navn som vi kjenner fra Hobbiten, til og med "Eikinskjaldi", som er Norrønt for Oakenshield, Tolkiens dvergkonge. 

Så snart dvergene ble skapt, vandrer de bort fra gudene og blir fjerne for dem. De løpende strykefigurene som går gjennom musikken illustrerer det. I de forskjellige delene proklamerer koret navnene. 

Jeg forestiller meg en prosesjon av dverger som marsjerer gjennom dramatiske landskap mens de hummer og mumler sine egne navn.

How did you adapt the verses for the choir?

Hvordan tilpasset du versene til koret?

The verses are amazingly straightforward rhythmically, and almost always based on a two of four-based metric, so for one that has some experience with Norse/Icelandic, the adaptation is quite simple. 

For reason of length, I had to shorten down quite a few parts of the text, always trying to respect the intrinsic dramatic narrative that dwells within them. 

Versene er utrolig rytmiske, og nesten alltid basert på en to-fire-basert taktart, så for en som har litt erfaring med norrønt / islandsk, er tilpasningen ganske enkel. 

Av tidsgrunner måtte jeg forkorte noen få deler av teksten, samtidig som jeg alltid prøver å respektere den inneboende dramatiske fortellingen som ligger i dem.

How was the experience of recording in the church in Oslo? How did it differ to the Abbey Road recording sessions?

Hvordan var opplevelsen av opptak i kirken i Oslo? Hvordan var det forskjellig fra Abbey Road-opptakssesjonene?

As choirs, no matter how skillful, are almost always amateur institutions, there is a very layback relation to time pressure during the recording. We have the possibility to take our time and try to get the music as well as the expression perfect as we can at the recording. Nova Chamber Choir and Yuval Weinberg did a great job. 

The main task I had with the choir as a composer was to try to inspire the "Viking" in them, trying to get a rougher, more extroverted sound out of them. I think we succeeded quite well in the end. There is an ancestor within all of us.   

Ettersom kor, uansett hvor dyktige, er nesten alltid amatørinstitusjoner, er det et veldig avslappet forhold til tidspress under opptaket. Vi har mulighet til å ta oss tid og prøve å få musikken så vel som uttrykket så perfekt som vi kan ved opptaket. Kammerkoret Nova og Yuval Weinberg gjorde en god jobb. 

Hovedoppgaven jeg hadde med koret som komponist var å prøve å inspirere "Vikingen" i dem, og prøvde å få en tøffere og mer utadvendt lyd ut av dem. Jeg tror vi lyktes ganske bra til slutt. Det er en "forfader" i oss alle!

Martin Romberg

What does your next project hold in store?

Hva holder det neste prosjektet ditt?

My next big project is the world premiere of my first opera next year, 2019, in Moscow. It is the fulfillment of a project that has been going on for some years, but has finally found its resolution. 

Without saying too much, the opera is based on one of the most important Norwegian theatre plays by Ibsen. It is a great honor to realize this project in one of the most important opera houses over there.  

In parallel, I am working on a new set of Scandi Noir pieces for Audio Network, and an independent album of pieces for girls choir with elven texts by J.R.R. Tolkien and other poets that master Quenya and Sindarin. 

That author has always been an incredible inspiration for me, musically, and I feel the necessity from the time to time to get back to those imaginary worlds to fill up my energy.     

Mitt neste store prosjekt er verdenspremieren av min første opera til neste år, 2019, i Moskva. Det er realiseringen av et prosjekt som har pågått i noen år, men har endelig funnet sin forløsning. 

Uten å si for mye, er operaen basert på en av de viktigste norske teaterstykkene fra Ibsen. Det er en stor ære å realisere dette prosjektet i et av de viktigste operahusene der borte.

Parallelt jobber jeg med et nytt sett med Scandi Noir stykker for Audio Network, og et uavhengig album med stykker for jenterkor med alviske tekster av J.R.R. Tolkien og andre diktere som behersker Quenya og Sindarin. 

Tolkien har alltid vært en utrolig inspirasjon for meg og jeg føler det nødvendig fra tid til annen for å komme tilbake til hans verdener for å fylle opp energien.

Listen to Norse Mysteries now:

Norse MysteriesEDINBURGH TV FESTIVAL PLAYLISTS

As the official music sponsors for the acclaimed Edinburgh TV Festival, we decided to highlight our best playlists for the production genres featuring in the awards×

Get started with incredible music

Sign up now and get 10 tracks to trial in your projects

Get trial tracks
Updating... one moment please